Servisas      +370 607 74112      serwis.kostrzewa.com.pl      Pirmadieniais – penktadieniais nuo 9:00 iki 17:00

BDAR

Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679, priimtą 2016 m. balandžio 27 d., dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo bei Direktyvos 95/46/EB (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, vadinamas „BDAR“) panaikinimo, pristatome principus, pagal kuriuos vykdomas asmens duomenų tvarkymas įmonėje PPH Kostrzewa sp.k. adresu Przemysłowa 11 A, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, el. paštas: biuro@kostrzewa.com.pl, ir teises, kurios priklauso duomenų subjektams.

 1. Asmeninių duomenų tvarkymo administratorius yra PPH Kostrzewa sp.k., Przemysłowa 11A gatvė, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, el. paštas: biuro@kostrzewa.com.pl
 2. Asmeninių duomenų apsaugos klausimais galima kreiptis į korespondencijos adresą: PPH Kostrzewa sp.k., Przemysłowa 11A gatvė, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, el. paštas: biuro@kostrzewa.com.pl
 3. Asmeniniai duomenys bus tvarkomi tam, kad:
 • asudaryti ir vykdyti prekių/paslaugų pardavimo sutartis ar kitas komercinio bendradarbiavimo sutartis tarp jūsų įmonės ir PPH Kostrzewa sp.k., Przemysłowa 11A gatvė, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, el. paštas: biuro@kostrzewa.com.pl, remiantis BDAR 6 str. 1 d. b),

a) vykdyti administratoriaus asmeninių duomenų teisinius įsipareigojimus, susijusius su veiklos vykdymu, įskaitant pagal 1997 m. rugpjūčio 29 d. įstatymą "Mokesčių tvarka", mokesčių įstatymus, apskaitos įstatymus, dokumentacijos archyvavimo įsipareigojimų įstatymus - tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. c),

b) remiantis administratoriaus teisėtu interesu – tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f); teisėtas administratoriaus interesas gali būti ypač efektyvus verslo ir administracinių procesų vykdymas, susijęs su Administratoriaus veikla,

c) tiesioginio savo produktų ir paslaugų marketingo, įskaitant analizės tikslais – tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a), t. y. duomenų subjekto sutikimas, ir BDAR 6 str. 1 d. f), t. y. tvarkymas būtinas dėl teisėtų administratoriaus interesų; teisėtas administratoriaus interesas gali būti galimybė pateikti klientui informaciją apie savo produktus ar paslaugas, pateikti pasiūlymus, padidinti savo prekių ir paslaugų pardavimus.

d) gyvybiškai svarbių asmens, kurio duomenys yra tvarkomi, interesų apsauga - tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. d),

e) įgyvendinant teisėtą įmonės interesą, susijusį su galimais reikalavimų nustatymais arba ginčų sprendimu, arba ginčų atmetimu, tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f),

f) vienu ar daugiau nurodytais tikslais, dėl kurių buvo gautas sutikimas.

 1. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami kitiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms, kiek tai būtina nurodytų tvarkymo tikslų įgyvendinimui. Tokiems gavėjams ypač priklauso:

a) mokesčių inspekcijos ir kitos valstybinės institucijos;

b) informacinių sistemų ir IT paslaugų tiekėjai,

c) kiti su duomenų valdytoju bendradarbiaujantys subjektai, įskaitant teikiančius konsultavimo, teisines, apskaitos, konsultavimo, skolų išieškojimo, draudimo, kurjerių, pašto, transporto ar ekspedijavimo paslaugas – sutarties vykdymo tikslais;

d) teisėsaugos organai, antstoliai, teismai ir kitos valstybinės institucijos – pagal galiojančius teisės aktus ir jų reikalavimus, remiantis teisės aktais.

 1. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek laiko, kiek būtina aukščiau išvardytų tikslų įgyvendinimui, ypač:

a) sutarčių, kurias sudarėte su jumis, vykdymo atveju - iki jų įvykdymo pabaigos, taip pat siekiant apsaugoti galimus reikalavimus, atsirandančius iš sudarytos sutarties, iki reikalavimų pasibaigimo termino;

b) asmens duomenų atveju, kai galiojančios teisės aktų nuostatos reikalauja jų turėjimo, archyvavimo ir tvarkymo tam tikrą laiką - iki teisės aktų nustatyto duomenų saugojimo pareigos pasibaigimo, ypač buhalterinių dokumentų saugojimo pareigos;

c) duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais atveju - iki prieštaravimo pateikimo arba sutikimo tvarkyti duomenis šiais tikslais atšaukimo.

 1. Kiekvienas asmens duomenų subjektas turi teisę (su įstatymų nustatytais apribojimais) į:
 • prieigą prie savo duomenų turinio (pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnį);
 • asmens duomenų taisymą (korekciją), jei duomenys yra neteisingi arba nepilni (pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 straipsnį);
 • duomenų ištrynimą (pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnį);
 • duomenų tvarkymo apribojimą (pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnį);
 • duomenų perkėlimą (pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnį);
 • teisę pateikti prieštaravimą (pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnį);
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, neįtakojant duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumo;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai (Asmens duomenų apsaugos tarnybos vadovui), jei mano, kad asmens duomenų tvarkymas pažeidžia Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.
 1. Pateikimas Jūsų asmens duomenų yra privalomas, kai asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisės aktų nuostata, šalių sudaryta sutartis ar teisėtai pagrįstas administratoriaus interesas. Asmens duomenų, kurių reikalauja PPH Kostrzewa sp.k., Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, el. paštas: biuro@kostrzewa.com.pl, nepateikimo pasekmė yra neįmanoma sudaryti ir įvykdyti sutartį ar teikti paslaugą. Jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas.
 1. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiosios šalies/internacionalinei organizacijai, nebent asmens duomenų tvarkytojas bus įpareigotas tai padaryti pagal galiojančius teisės aktus.

 2. Duomenų tvarkytojas nenaudoja automatizuoto sprendimų priėmimo ir profilavimo.

 

Informacinė išlyga dėl skambučių įrašymo

 

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. EP ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L. Nr. 119, p. 1, su pakeitimais) - toliau BDAR - 13 straipsniu, informuojame, kad:

 1. Tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra PPH Kostrzewa sp.k. ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, el. paštas: biuro@kostrzewa.com.pl.
 2. Su asmens duomenų apsauga susijusiais klausimais galite kreiptis šiuo adresu korespondencijai: PPH Kostrzewa sp.k. ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 429 56 00, el. paštas: biuro@kostrzewa.com.pl
 3. Duomenų tvarkymo tikslas - užtikrinti galimybę ginti ir nagrinėti reikalavimus remiantis teisėtu administratoriaus interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.
 4. Skambučių įrašai saugomi iki 2 metų arba iki ieškinių senaties termino, atsižvelgiant į tai, kuris terminas yra ilgesnis.
 5. Jūsų duomenys gali būti teikiami subjektams ir asmenims, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai, įskaitant subjektus, turinčius teisę gauti viešąją informaciją. Jie taip pat gali būti prieinami subjektams, vykdantiems veiklą, būtiną nurodytiems duomenų tvarkymo tikslams įgyvendinti, t. y. išorės IT įmonei, advokatų kontorai.
 6. Turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti (pataisyti). Taip pat turite teisę reikalauti ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat nesutikti su duomenų tvarkymu, tačiau šią teisę turite tik tuo atveju, jei tolesnis duomenų tvarkymas nėra būtinas, kad Administratorius įvykdytų teisinę prievolę, ir nėra kitų viršesnių teisinių pagrindų tvarkyti duomenis.
 7. Turite teisę pateikti skundą dėl Administratoriaus atliekamo duomenų tvarkymo UODO pirmininkui (uodo.gov.pl).
 8. Sutikimas įrašyti įrašą yra savanoriškas, tačiau būtinas norint išspręsti klausimą telefonu. Jei sutikimo neduodate, susisiekite su mumis asmeniškai, raštu arba el. paštu.
 9. Jūsų duomenys nebus perduoti trečiajai šaliai / tarptautinei organizacijai.
 10. Jūsų duomenims nebus taikomas profiliavimas ar automatizuotas sprendimų priėmimas.